ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

เบอร์ติดต่อ

โทร. 054-775-690

          บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรงจนถึงระดับน้อยอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ

                   ๒.๑ คนหูหนวก  หมายถึง  คนที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม โดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะสูญเสียการได้ยินประมาณ ๙๐ เดซิเบล ขึ้นไป  (เดซิเบล เป็นหน่วยวัดความดังของเสียง  หมายถึง เมื่อเปรียบเทียบระดับเริ่มได้ยินเสียงของเด็กปกติ เมื่อเสียงดังไม่เกิน ๒๕ เดซิเบล  คนหูหนวกจะเริ่มได้ยินเสียงดังมากกว่า ๙๐ เดซิเบล)

                   ๒.๒ คนหูตึง  หมายถึง  คนที่มีการได้ยินเหลืออยู่พอเพียงที่จะรับข้อมูลผ่านทางการได้ยิน  โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง และหากการตรวจการได้ยินจะพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล  ลงมาจนถึง ๒๖ เดซิเบล คือเมื่อเปรียบเทียบระดับเริ่มได้ยินเสียงของเด็กปกติ  เมื่อเสียงดังไม่เกิน  ๒๕  เดซิเบล เด็กหูตึงจะเริ่มได้ยินเสียงดังมากกว่า ๒๖ เดซิเบล ขึ้นไปจนถึง ๙๐ เดซิเบล อาจแบ่งกลุ่มย่อย ดังนี้

                   (๑)  ตึงเล็กน้อย            (๒๖-๔๐ เดซิเบล)

                   (๒)  ตึงปานกลาง          (๔๑-๕๕ เดซิเบล)

                   (๓)  ตึงมาก                (๕๖-๗๐ เดซิเบล)

                   (๔)  ตึงรุนแรง             (๗๑-๙๐ เดซิเบล)